BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
1KEM 0,6KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
2KEM 100KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
3KEM 100KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
4KEM 10KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
5KEM 12V 26AHEUROSTAR MARKA BAKIMSIZ AKÜAD
6KEM 1KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
7KEM 20KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
8KEM 20KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
9KEM 2KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
10KEM 30KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
11KEM 3KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AD
12KEM 40KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
13KEM 5KVA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
14KEM 600VA 220VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
15KEM 6KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
16KEM 80KVA 380VKESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
17KEM DSP10KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞIAD
18KEM KFK3380KVA FREKANS KONVERTÖRÜAD
19KEM KFK33.60KVA 12 PULSE STATİK KONVERTÖRAD