BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
1EM 4L1DM30CEMNİYET SINIR SALTERİ KIVRIK METAL ANAHTARIAD
2EM 4L1PE81OPEDAL SOMUNUAD
3EM 4U3PE22SPEDAL TUTAMAĞIAD
4EM 4U3ST01NSOMUNAD
5EM A14HANAHTAR KARE IŞIKLI SİYAHAD
6EM A14KANAHTAR KARE IŞIKLI KIRMIZIAD
7EM A14SANAHTAR KARE IŞIKLI SARIAD
8EM A14YANAHTAR KARE IŞIKLI YEŞİLAD
9EM B030XBB SİNYAL (Ba9S) BEYAZAD
10EM B030XKB SİNYAL (Ba9S) KIRMIZIAD
11EM B030XMB SİNYAL (Ba9S) MAVİAD
12EM B030XSB SİNYAL (Ba9S) SARIAD
13EM B030XYB SİNYAL (Ba9S) YEŞİLAD
14EM B050XBLED'Lİ SİNYAL LAMBASI BEYAZ 12-30V AC/DCAD
15EM B060XKLED'Lİ SİNYAL LAMBASI KIRMIZI 12-30V AC/AD
16EM B070XMLED'Lİ SİNYAL LAMBASI MAVİ 12-30V AC/DCAD
17EM B080XSLED'Lİ SİNYAL LAMBASI SARI 12-30V AC/DCAD
18EM B090XYLED'Lİ SİNYAL LAMBASI YEŞİL 12-30V AC/DCAD
19EM B0B0XBLED'Lİ SİNYAL LAMBASI BEYAZ 100-250V ACAD
20EM B0K0XKLED'Lİ SİNYAL LAMBASI KIRMIZI 100-250V AAD