BAYİLİKLER

NO KOD AÇIKLAMA ANABİRİM
1SHR 0,25KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
2SHR 0,5KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
3SHR 0,5KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖR AD
4SHR 1,5KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
5SHR 1,5KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
6SHR 10KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
7SHR 10KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
8SHR 10KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD
9SHR 12,5KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
10SHR 12,5KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD
11SHR 12,5KVAR 3F 690VTÜP KONDANSATÖRAD
12SHR 15KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
13SHR 15KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD
14SHR 15KVAR 3F 690VTÜP KONDANSATÖRAD
15SHR 1KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
16SHR 1KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
17SHR 2,5KVAR 1F 230VTÜP KONDANSATÖRAD
18SHR 2,5KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
19SHR 20KVAR 3F 400VTÜP KONDANSATÖRAD
20SHR 20KVAR 3F 525VTÜP KONDANSATÖRAD